skip to Main Content

TAFEXS ขอเรียนเชิญสมาชิกเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 และร่วมกิจกรรมต่างๆ

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการทางการเงิน ขอเชิญสมาชิกสมาคมเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2565 และร่วมกิจกรรมกับสมาคม ในวันที่ 23-24 เมษายน 2565 ณ โรงแรม ตรัง กรุงเทพฯ ถนนวิสุทธิ์กษัตริย์ กรุงเทพมหานคร

วันเสาร์ที่ 23 เมษายน  2565

ช่วงเช้า เวลา 09.00-12.00น. ประชุมใหญ่สามัญประจำปี  2565

ช่วงบ่าย ร่วมสัมมนาและร่วมกิจกรรมต่างๆ ในการส่งเสริมธุรกิจแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและธุรกิจบริการทางการเงินแบบไม่มีค่าใช้จ่าย มีรายละเอียด ดังนี้

เวลา 13.00-13.45 น. นำเสนอโครงการพัฒนาระบบตรวจสอบรายชื่อบุคคลเสี่ยง ตามกฎหมายฟอกเงิน (MSB-NaSS/AMLIST) ซึ่งดำเนินการเสร็จแล้ว และโครงการจัดทำระบบมาตรฐานกลางอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อ จะได้เป็นแนวทางในการปรับใช้อัตราแลกเปลี่ยนให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน

เวลา 13.45-14.30 น. การบรรยายพิเศษของ ศาสตราจารย์ดร.อาณัติ ลีมัคเดช ผู้อำนวยการศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญาและ บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เกี่ยวกับการนำระบบ กระเป๋าเงินอิเล็คทรอนิกส์มาใช้ในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศแบบไร้เงินสด (Cashless FXe-Wallet) ทั้งนี้  โครงการ ดังกล่าวเป็นความร่วมมือทางด้านวิชาการระหว่างสมาคมฯ กับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์โดยได้รับการสนับสนุนจากกลุ่มธุรกิจ   Payment Gateway   และธนาคารพาณิชย์ที่เข้าร่วมในโครงการดังกล่าว  โดยสมาชิก  และผู้สนใจที่จะเป็นสมาชิกสามารถเข้าใช้งานเมื่อโครงการดังกล่าวเปิดให้บริการในเร็วๆนี้ โดยไม่ต้องเสียค่าบริการในการใช้งานแต่อย่างใด

 เวลา 14.45-15.45 น. การสาธิตการนำระบบ e-KYC และบริการ DIPCHIP ซี่งเป็นโครงการความร่วมมือของสมาคมฯกับบริษัท คริปโตเอ็กเพรส จำกัด เป็นการนำบริการเสริมมาให้สมาชิก หรือผู้ที่สนใจที่จะเป็นสมาชิกของสมาคม นำมาให้บริการกับลูกค้าเพื่อความสะดวกในการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริการอื่นๆทางการเงินซึ่งจะเป็นการสร้างรายได้อีกทางนึงให้กับสมาชิก และผู้ที่สนใจที่จะเป็นสมาชิกอีกด้วย ทั้งนี้ บริการดังกล่าวเป็นบริการที่สมาชิกไม่ต้องเสียค่าบริการในการใช้งาน แต่จะมีรายได้ค่าบริการจากลูกค้าผู้มาใช้บริการดังกล่าวได้อีกทางนึงด้วย อันจะเป็นการสนับสนุนการประกอบธุรกิจของสมาชิกต่อไปในอนาคต

เวลา 15.45-16.00 น. สรุปการสัมมนาโดยนายกสมาคมฯ และกรรมการสมาคมฯ ถึงแนวทางที่สมาคมฯจะดำเนินการต่อไป

วันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน  2565

สัมมนาทั้งวันแบบมีค่าใช้จ่ายในเรื่องการรู้จักตัวตน และการตรวจสอบเพื่อทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับลูกค้า (KYC/CDD) ตลอดจนข้อแนะนำสำหรับผู้ประกอบธุรกิจฯเมื่อมีการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงิน และผู้ประกอบธุรกิจฯเองถูกตรวจสอบ หรือถูกดำเนินคดีโดยหน่วยงานของรัฐที่มีอำนาจ และต่อไปจะเป็นการสัมมนาในเรื่องเกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2565 นี้ จึงจำเป็นต้องมีการฝึกอบรมให้ความรู้กับผู้ประกอบธุรกิจฯในการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติทั้งด้านข้อมูล บุคลากร และการดำเนินงานด้านต่างๆที่เกี่ยวข้องเป็นการนำเสนอเพื่อให้สมาชิก และผู้ที่สนใจโดยทั่วไปที่ไม่ใช่สมาชิกสามารถนำไปใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

ท่านสมาชิกลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2565 และร่วมกิจกรรมต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น หรือสแกน QR Code

This Post Has 0 Comments

ใส่ความเห็น

Back To Top
Search