skip to Main Content

ธนาคารแห่งประเทศไทย

ประกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง คําสั่งรัฐมนตรีให้ไว้แก่บุุคคลรับอนุญาต
ธปท.ปฏิรูปกฏเกณฑ์ควบคุมแลกเปลี่ยนเงิน -5 มิ.ย.2560

 การปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต-13 กันยายน 2560

ระกาศเจ้าพนักงานควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการปฎิบัติเกี่ยวกับการประกอบธุรกิจเป็นบุคคลรับอนุญาต (ฉบับประมวล) โดยสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริการทางการเงิน 21 มีนาคม 2565

Back To Top
Search