skip to Main Content

TAFEXS เข้าร่วม U.S. Currency Workshop

             สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการทางการเงิน (สมาชิก)   เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับสกุลเงินของสหรัฐอเมริกากับโครงการการ ศึกษาด้านสกุลเงินของคณะกรรมการกลางสหรัฐ ณ ห้องประชุม The Wind โรงแรมอวานีพลัส    ริเวอร์ไซด์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2566

This Post Has 0 Comments

ใส่ความเห็น

Back To Top
Search