skip to Main Content

TAFEXS เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง”

พันตำรวจเอก ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ นายกสมาคม พร้อมด้วยนางสาวชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ อุปนายกสมาคม และเจ้าหน้าที่สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ และบริการทางการเงิน เข้าร่วม “โครงการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง”  เพื่อสร้างการรับรู้ถึงความเสี่ยงด้านการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Money Laundering, Terrorism Financing and Proliferation of Weapons of Mass Destruction Financing:  ML/TF/PF) ของประเทศไทย รับทราบยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงิน  แก่การก่อการร้ายและการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง (Anti-Money Laundering and Combating Financing of Terrorism: AML/CFT)และแสดงพลังความร่วมมือและการบูรณาการการทำงานในการนำนโยบาย และมาตรการตามยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับความเสี่ยง และมาตรฐานสากล เพื่อสร้างระบบ AML/CFT ของประเทศไทยให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น  ณ โรงแรมรอยัล ออคิด เชอราตัน โฮเท็ล แอนด์ ทาวเวอร์ส กรุงเทพมหานคร และ Facebook Live  เมื่อวันจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565

This Post Has 0 Comments

ใส่ความเห็น

Back To Top
Search