skip to Main Content

TAFEXS เข้าร่วมกิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่นของสำนักงาน ปปง.

นางสาวชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ อุปนายกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการทางการเงิน (TAFEXS) เป็นผู้แทนสมาคมฯ  เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลและสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้กับเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง.  กิจกรรมการต่อต้านคอร์รัปชั่นของสำนักงาน ปปง. จัดโดย ศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ปปง โดยมี นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. เป็นประธานเปิดกิจกรรมฯ  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุม 1201 สำนักงาน ปปง.  มีผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและเอกชน ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สำนักงาน ปปง. เข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคับคั่ง

กิจกรรมตอนเช้าเริ่มด้วย นางศิริรัตน์ อุทัยพัฒน์ ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและมาตรการ กล่าวรายงาน และรับฟังบรรยายในหัวข้อ “ข้าราชการไทย มือใสสะอาด ปราศจากคอร์รัปชัน” โดย นายประยงค์ ปรียาจิตต์ ข้าราชการบำนาญ (อดีตเลขาธิการ ป.ป.ท.)

ตอนภาคบ่าย ดร.มหาสิริวัฒนา สีลสาโร เจ้าอาวาสวัดดงละคร ได้แสดงธรรมในหัวข้อ “ธรรมส่งเสริมเพิ่มเติมคุณธรรม นำแนวทางในการป้องกันการทุจริต”  หลังจากฟังธรรมเสร็จผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้ร่วมถวายปัจจัยโดยผ่านตัวแทนของภาครัฐและภาคเอกชน

ขอบคุณภาพจากศูนย์ปฎิบัติการต่อต้านการทุจริต สำนักงาน ปปง.

This Post Has 0 Comments

ใส่ความเห็น

Back To Top
Search