skip to Main Content

TAFEXS สวัสดีปีใหม่ สำนักงาน ปปง.

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการทางการเงินนำโดย พันตำรวจเอก ดร. สีหนาท ประยูรรัตน์ นายกสมาคมฯ พร้อมด้วย นางสาวชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ อุปนายกสมาคมฯนายอภิชัย สุสมาวัตนะกุล อุปนายกสมาคมฯ กรรมการ และเจ้าหน้าที่เข้าพบเพื่อสวัสดีปีใหม่ 2567 แก่ นายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการสำนักงาน ปปง.และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลรับอนุญาต

โดยในครั้งนี้เข้าสวัสดีปีใหม่พร้อมหารือถึงแนวทางความร่วมมือระหว่างสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการทางการเงิน และสำนักงาน ปปง. ในการส่งเสริมให้บุคคลรับ อนุญาต ดำเนินงานด้วยความโปร่งใสสอดคล้องกับกฎหมายระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและหน่วยราชการอื่นที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันจันทร์ที่ 8 มกราคม 2567  ณ ห้องประชุมศูนย์ปฎิบัติการสั่งการ ชั้น 1 สำนักงาน ปปง

This Post Has 0 Comments

ใส่ความเห็น

Back To Top
Search