skip to Main Content

TAFEXS ร่วมประชุมระดมความคิดเห็นฯ

           นางสาวชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ อุปนายกสมาคมฯ เป็นผู้แทนสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการทางการเงินเข้าร่วมประชุมระดมความคิดเห็น “กลุ่มผู้มีหน้าที่รายงานการทำธุรกรรม” โครงการสำรวจความเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  จัดโดยศูนย์บริการวิชาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ซึ่งได้รับการมอบหมายจากสำนักงาน ปปง. ให้เป็นผู้สำรวจความเชื่อมั่นต่อการปฎิบัติงานของสำนักงาน ปปง. ณ ห้อง Rainbow 1 โรงแรมใบหยก สกาย เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566

This Post Has 0 Comments

ใส่ความเห็น

Back To Top
Search