skip to Main Content

TAFEXS ขอเชิญสมาชิกฯเข้าร่วมประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี 2567

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการทางการเงิน ขอเรียนเชิญสมาชิกฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สมาชิกสามัญประจำปี 2567 พร้อมเสริมสร้างความรู้และ Update ข้อมูลแลกเปลี่ยนเงินตรา ในวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567 เวลา 9.00-16.00 ณ ห้องพินนาเคิล ชั้น 4 โรงแรม อินเตอร์คอนติเนนตัล กรุงเทพ

This Post Has 0 Comments

ใส่ความเห็น

Back To Top
Search