skip to Main Content

TAFEXS เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง”

พันตำ…

Read more
Back To Top
Search