skip to Main Content

ขอเรียนเชิญสมาชิกสมาคมเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการทางการเงิน ขอเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ในวันเสาร์ที่ 1…

Read more

TAFEXS เข้าร่วมโครงการเผยแพร่ผลการประเมินความเสี่ยงระดับชาติ และยุทธศาสตร์ด้านการป้องกัน และปราบปรามการฟอกเงิน และการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย และการแพร่ขยายอาวุธที่มีอานุภาพทำลายล้างสูง”

พันตำรวจเอก ดร.สีหนาท ประยูรรัตน์ นายกสมาคม พร้อมด้วยนางสาวชนาพร…

Read more
Back To Top
Search