skip to Main Content

การประชุมหารือร่วมกันระหว่าง สำนักป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

นางสาวชนาพร พูนทรัพย์หิรัญ อุปนายกสมาคมฯ พร้อมด้วยคุณทักษิณา เกษมสันต์ ณ อยุธยา ที่ปรึกษา กรรมการ และสมาชิกสมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ เข้าร่วมหารือ กับสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน อาทิ สถิติการรายงานการทำธุรกรรมในรูปแบบกระดาษของธุรกิจ MC , ขอความร่วมมือรายงานธุรกรรมผ่านระบบ, อิเล็กทรอนอกส์สำหรับสถายันการเงิน (ระบบ AERS), ฯลฯ ณ ห้องประชุม 1201 ชั้น 12 สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน เมื่อวันศุกร์ที่ 6 ธันวาคม 2562

 

This Post Has 0 Comments

ใส่ความเห็น

Back To Top
Search