skip to Main Content

TAFEXS จัดประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2567

สมาคมแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและบริการทางการเงิน จัดประชุมใหญ่สามัญสมาชิก ประจำปี  2567 ณ ห้องพินนาเคิล  ชั้น 4โรงแรมอินเตอร์คอนติเนนตัล  กรุงเทพฯ เมื่อวันเสาร์ที่ 27 เมษายน 2567  โดยในช่วงแรกเป็นการประชุมใหญ่สามัญฯ  โดยเป็นการสรุปผลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลา 1 ปี และช่วงบ่ายทางสมาคมได้เชิญวิทยากรจาก ธนาคารแห่งประเทศไทย  สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และ กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี (บช.สอท.) มาให้ความรู้กับสมาชิกได้เข้าใจในกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และเสริมสร้างความตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยในการเข้าถึงและใช้เทคโนโลยี รวมถึงให้ความรู้เกี่ยวกับแนวทางในการป้องกันการคุกคามทางเทคโนโลยีออนไลน์อีกด้วย

This Post Has 0 Comments

Leave a Reply

Back To Top
Search